Af Başvuru Duyurusu

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15.inci maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78.inci maddesi hükmü uyarınca; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (18/05/2018), kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde başvuruda bulunabilinecektir.

Dilekçe için tıklayınız

Uygulama: Yükseköğretim Kurulunun alacağı esaslar çerçevesinde yürütülecektir.