Eğitim Bilimleri

Anabilim Dalı Hakkında
Eğitim Programları ve Öğretim - Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim - Doktora
Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi - Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi - Doktora
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Yüksek Lisans
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Doktora
Psikolojik Danışma ve Rehberlik - Yüksek Lisans
Psikolojik Danışma ve Rehberlik - Doktora
Okul Yöneticiliği ve Eğitimi Denetciliği - Tezsiz Yüksek Lisans(İkinci Öğretim)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Yüksek Lisans

Giriş Koşulları

1. Lisans diplomasına sahip olmak.
2. Bilim sınavında başarılı olmak.
3. ALES sınavında başarılı olmak.
4. Yabancı Dil koşulunu sağlamış olmak.

Genel Basvuru Kosullari

Bilimsel Hazırlık

EBB 573 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirmenin eğitim sistemindeki yeri, değerlendirmenin amaçları, öğeleri. Ölçmenin anlamı, ölçmede ölçek, eğitimde bazı ölçme yaklaşımları, ölçme araçları, ölçme araçlarında aranan nitelikler. Hata ve güvenirlik, güvenirliğin hesaplanması ve yöntemleri. Geçerlik türleri ve hesaplanması. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçülmesi ve karşılaşılan güçlükler. Eğitimde ölçme araçlarının kullanılma amaçları.

EBB 511 Öğretimin Planlanması ve Değerlendirilmesi

Öğretim etkinliklerini planlama, öğretim planlarını inceleme, ders kitaplarını seçme, öğretim materyallerini hazırlama, öğretme etkinliğini uygulama, öğrenme yaşantılarını sağlama, teknoloji destekli ortamlarda öğrenme öğretme, sınıf içinde iletişim kurma, sınıfta öğretmenin rolü ve sınıf yönetimi, öğretim etkinliğini ölçme ve değerlendirme.

EBB 516 Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimde program geliştirme. Eğitimde iletişim ve etkileşim, öğretme ve öğrenme yaklaşımları, öğretme yöntemleri, öğretim teknikleri, öğretimde görsel işitsel araçlar, ölçme ve değerlendirme, sınıfta öğretmenin rolü ve sınıf yönetimi; öğretim etkinliklerini planlama.

EBB 576 Ölçme Teknikleri

Yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar, kısa cevaplı testler; özellikleri ve kullanılması. Doğru-yanlış testleri, çoktan seçmeli testler ve özellikleri, çoktan seçmeli testlerin geliştirilmesi. Bilişsel alandaki davranışların özellikleri ve ölçülmesi. Bu alanlarla ilgili madde yazma çalışmaları.

EBB 579 İstatistik I

EBB 572 İstatistik II

Dersler

EBB 600 Özel Konular

Anabilim Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

EBB 629 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Veri Analizi

EBB 642 Program Geliştirme ve Değerlendirme I

Yetişek geliştirme ile ilgili kuramsal çerçeve, çağdaş yetişek geliştirme yaklaşımları. Yetişek geliştirme sürecinde yer alan başlıca aşamalar, öğeler ve bunlar arasındaki ilişkiler.

EBB 643 Program Geliştirme ve Değerlendirme II

Çeşitli yetişek geliştirme çalışmalarının incelenmesi. Örnek yetişek taslağının hazırlanması.

EBB 660 Tez Semineri

Alanla ilgili yapılan araştırmalar incelenerek, tez konusu seçimine yönelik çalışmaları kapsar.

EBB 671 Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları

Veri hazırlama ve veri tabanı oluşturma. Matris işlemlerini yapma. Betimsel istatistikleri hesaplama. Parametrik istatistiksel yöntemleri ve hipotez testlerini uygulama. Nonporametrik istatistiksel yöntemleri ve hipotez testlerini uygulama.

EBB 672 Varyans Analizi ve Araştırma Desenleri

F dağılımı, varyansların karşılaştırılması. F dağılımı ve varyans analiziyle ilgili varsayımlar. Bir ve iki boyutlu varyans analizleri, ortak etki, hesaplanması, sonuçların yorumlanması. Varyans analizi sonrası ikili karşılaştırmalar; t, Duncan, Tukey ve Scheffé testleri.

EBB 673 Eğitimde Ölçme Teknikleri

Ölçme, değerlendirme ve ilgili temel kavramlar; ölçek ve çeşitleri. Bir ölçme aracında istenen nitelikler; geçerlik ve türleri, güvenirlik ve türleri kullanışlılık. Zekânın, yeteneklerin, istidatların, tutumların ve ilgilerin ölçülmesi, kullanılan araçlar; bunların geçerlik ve güvenirlikleri.

EBB 677 Araştırma Teknikleri I

Temel kavramlar; bilim, kuram, bilimsel yöntem, araştırma, evren, örneklen vb. Araştırma türleri. Araştırma plânı ve önerisi. Araştırma süreci; problem, amaç, sorular ve/veya denenceler, sayıltılar (varsayımlar), sınırlılıklar, tanımlar, ilgili araştırmalar, veriler ve veri toplama teknikleri, yöntem ve istatistiksel teknikler, bulgular, sonuç ve öneriler, rapor. Gözlem, görüşme ve belgesel tarama.

EBB 679 Eğitim İstatistiği

Temel kavramlar; istatistik ve anlamları, ölçek ve türleri. Betimsel istatistik, merkeze yığılma ölçüleri, değişme ölçüleri. Normal dağılım ve binom dağılımı. Korelasyon, anlamı, türleri (Pearson, çift serili, noktaçift serili, tetrakorik, sıra farkları) ve hesaplanması, kısmî ve çoklu korelasyon. Regresyon, doğrusal regresyon.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara